Solis » Pompy ciepła » Stan prawny geotermii niskotemperatur...  

Stan prawny geotermii niskotemperaturowej

Tworzenie polityki dotyczącej zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym krajów wspólnoty polega jak dotąd głównie na wytyczaniu kierunków, inicjowaniu współpracy i tworzeniu ogólnych ram prawnych ułatwiających ich rozwój.

Prawo Unii Europejskiej. Dwie wydane dotąd przez Unię Europejską dyrektywy: nr 2002/91/WE z dnia 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i nr 2004/8/WR z 11.02.2004 r. w sprawie promowania kogeneracji, stanowią punkt wyjścia do tworzenia krajowych programów wykorzystania odnawialnych źródeł energii i własnych regulacji prawnych ułatwiających osiągnięcie zakładanych celów.

Sytuacja w zakresie legislacji powinna ulec radykalnej zmianie po wejściu w życie unijnej dyrektywy dotyczącej promowania rozwoju OZE, przygotowywanej na wniosek Parlamentu Europejskiego z lutego 2006 r. Szerokie upowszechnienie OZE, mające na celu znaczące zmniejszenie europejskiej zależności od importu ropy i gazu, jest traktowane jako ważny element polityki w zakresie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego krajów Wspólnoty. Opracowanie dyrektywy z pewnością przyczyni się do przyspieszenia rozwoju geotermii, w tym szczególnie tej wykorzystującej pompy ciepła. Być może podjęte działania doprowadzą do opracowania i przyjęcia wspólnej europejskiej strategii w zakresie wykorzystania GNE, na wzór tej, która realizowana jest z takim powodzeniem od wielu lat w USA.

Konkretne uregulowania prawne dotyczące wykonywania i eksploatacji instalacji GNE (będących przedmiotem niniejszego opracowania) można natomiast znaleźć w przepisach wewnętrznych poszczególnych krajów (patrz rozdz. 4.3). Ich prezentacja może być interesująca i przydatna dla oceny stanu prawnego w tym zakresie.

Stan prawny w Polsce. Z uwagi na bardzo różne rozwiązania techniczne stosowane dla pozyskiwania energii cieplnej zgromadzonej w skałach i wodach podziemnych, budowa i eksploatacja systemów GNE może podlegać różnym przepisom. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, do regulacji tej problematyki potencjalnie mogą mieć zastosowanie przepisy zawarte w następujących ustawach (wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami wykonawczymi):

  • Prawo geologiczne i górnicze Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo (PGiG) geologiczne i górnicze (tekst jednolity - Dz.U. Nr 228, poz.1947 z 2005 r.),
  • Prawo wodne (PW) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm),
  • Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo (POS) ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.),
  • Prawo budowlane (PB) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
  • Ustawa o planowaniu i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. zagospodarowaniu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (PZP) (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Analizę obecnie obowiązujących przepisów zawartych w ww. aktach prawnych przedstawiono w odniesieniu do 6 głównych typów instalacji geotermalnych, szerzej opisanych w rozdziale 3.2. Propozycje zmian przepisów zmierzające do uproszczenia procedur wymaganych przy inwestowaniu w systemy GPC zawiera rozdział 4.4.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.