Solis » Pompy ciepła » Projektowanie instalacji » - Instalacje źródła » Grunt - Kolektory płaskie  

Grunt - Kolektory płaskie

Kolektor płaski składa się z kilku odcinków rur o długości 100-120mb nazywanych sekcjami kolektora. Obydwa końce każdej sekcji zbiegają się w studzience zbiorczej,

gdzie łączą się z główną magistralą za pomocą rozdzielaczy.
Uzyskiwane temperatury zasilania zimą wahają się w granicach 3-6°C. W tym przypadku ze względów ekonomicznych temperatura zasilania układu nie powinna przekraczać 55°C.
Przy projektowaniu kolektorów niezależnie od rodzaju za punkt odniesienia należy przyjąć moc chłodniczą pompy ciepła.
Wydajność cieplna gruntu zależy od jego wilgotnośći i struktury.
Korzystny jest grunt wilgotny, najlepiej gliniasty. Uzysk energetyczny dla kolektorów poziomych waha się w przedziale 15-30 W/m 2 gruntu. Pod poziomem gruntu, na głębokości ok.1.8 m (+-0.2m w zależności od strefy klimatycznej) instaluje się poziome kolektory ziemne z rur PE DN32 PN6. Ze względu na opory hydrauliczne długość poszczególnych pętli nie powinna przekraczać 120mb. Układając instalację w poziomie, konieczna jest powierzchnia zbliżonej do dwukrotności powierzchni ogrzewanej budynku. Celem dokładnego wyznaczenia powierzchni kolektora poziomego należy ustalić typ gruntu i moc chłodniczą pompy i odczytać powierzchnię z wykresu poniżej. Zaleca się wykonanie wykopu kontrolnego na głębokość 1.8m (+/-0.2m) celem ustalenia typu i wilgotności gruntu.
W celu określenia powierzchni kolektora można posłużyć się wykresem lub w uproszczeniu przyjąć że każde 1.5-2.0m 2powierzchni kolektora pozwala na ogrzanie 1m 2 domu.

Rodzaj gruntu

Wartość odbioru ciepła

Wartość do obliczeń

Suchy luźny sucha gleba piaszczysta

10 - 15 W/m 2

12,5 W/m 2

Mokry luźny mokra gleba piaszczysta

15 - 20 W/m 2

17,5 W/m 2

Średnio suchy związany średnio sucha glina

20 - 25 W/m 2

22,5 W/m 2

Mokry związany mokra glina

25 - 30 W/m 2

27,5 W/m 2

Nasączony wodą gleba nasączona wodą

30 - 35 W/m 2

32,5 W/m 2

Temperatury grunty w zależności od głębokości i pory roku (rodzimego - bez pc).

Zalecane głębokości układania kolektorów płaskich.

Strefa Klimatyczna

I

II

III

IV

V

Zalecana głębokość układania kolektorów gruntowych

1.6m

1.7m

1.8m

2.0m

2.2m

Dla sond głębinowych podano głębokość odwiertu.

Długość kolektora w zależności od rodzaju i przewodności gruntu. Dla sond głębinowych podano głębokość odwiertu.

Długość kolektora płaskiego wynikającego z tabeli należy skorygować o współczynnik odczytany z poniższej tabeli w zależności od głębokości układania.

Sposób układania kolektora płaskiego.
Odległość pomiędzy nitkami kolektora powinna wynosić nie mniej niż 70cm, zalecana 1m.

Po wykonaniu kolektora płaskiego nie zaleca się zagospodarowywania terenu (trawnik, utwardzanie,itp) przez okres do roku wliczając w to jeden sezon zimowy.

Wykonanie kolektora płaskiego:


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.